sábado, 2 de febrero de 2013

INVOCACIÓN A OIÁ IANSÁ

 
 
 
 
Oya yegbe iya mesa oyo orun
afefe iku lelebi oke ayaba
gbogbo loya oninrin
oga mi ano oga mi gbogbo
egun orisha ni abaya

REZO A OIÁ IANSÁ

 
 
 
Ayaba ni afefeniku Orisha,
ni wayu re mesa baya ati mesa
asho wiwo ni gbogbo iri obimrin,
ni ashé funshe gbogbo afeyika ni na,
gaseke bawo nisalo atí muwa iku,
bawo mulo una gbogbo na buruku,
awafe ti iwo gbana oki ni okan ninjin,
gbogbo omo beru yulo nigbati iwo wa wuwu,
ti soro kuelu re manan manan lejun orun,
gbogbo awa na kunle ati na suré,
nigbatigbo re re fun wi ti na gbogbo ati ningun,
na wa si gbogbo modukue ni oruko ni na omo laiye.
 
 
 
 

REZO A OYÁ YANSÁ

 
 
 
 
 
Reina del viento de la muerte,
santa que tiene 9 rayas en su cara,
y 9 sayas de todos los colores,
mujer que tiene poder para hacer todos los remolinos,
en lo alto como en lo bajo,
y que trae la muerte como se lleva todo lo malo,
nosotros queremos que usted reciba
el saludo de corazón.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...